Özel Sağlık Kurumları İçin Uygulamalı Sosyal Güvenlik Eğitimi

Özel sağlık kurumu sahiplikleri

Özel sağlık kurumu yönetici ve mesul müdürleri

Özel sağlık kurumu insan kaynakları yöneticileri

Özel sağlık kurumu mali müşavirleri

Açıklama

T.C.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(İDÜSEM)

ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI İÇİN UYGULAMALI SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM PROGRAMI

1. EĞİTİM PROGRAMININ ADI:  Özel Sağlık Kurumları İçin Uygulamalı Sosyal Güvenlik Eğitim Programı
2. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ:
3. BAŞVURU SÜRESİ, KOŞULLARI VE KABULÜ
Kontenjan en az 10 en çok 30 kişi.
4. EĞİTİM PROGRAMININ AMACI:
Katılımcılara verilecek olan güncel ve uygulamalı sosyal güvenlik mevzuatı ile özel hastaneler ve tıp merkezleri başta olmak üzere özelleşmiş diğer sağlık kurumlarında SGK işlemlerinin eksiksiz yürütülmesinin sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi
5. EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ:
İki gün, 16 Saat (Talebe göre hafta içi ve hafta sonu gruplar oluşturulabilir.)
6. EĞİTİM PROGRAMININ TARİHİ
Kayıt Takvimi:

Yeterli Kontenjan sayısına ulaşınca açılması planlanmaktadır.

7. EĞİTİM PROGRAMININ YERİ: İzmir Demokrasi Üniversitesi Üçkuyular Yerleşkesi
8. EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM ÜCRETİ:  450 TL (KDV Dahil)
 Ücretin Yatırılacağı Hesap:

İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Fahrettin Altay/İzmir Şubesi (Şube Kodu: 1533)

1533-87769481-5005

TR48 0001 0015 3387 7694 8150 05

Ödemelerinizde açıklama kısmına, kursiyer AdSoyadT.C numarasıBaşvurulan kurs programının adını belirtmeyi unutmayınız.

Katılım ücretlerinin belirtilen hesaba yatırarak, dekontların eğitim tarihinden önceki son iş gününe kadar sem@idu.edu.tradresine gönderilmesi gerekmektedir.

9. EĞİTİM PROGRAMINA DEVAM ZORUNLULUĞU:
%80 devam zorunludur.
10. EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENME HEDEFLERİ: Özel sağlık kurumlarında Sosyal Güvenlik işlemlerinin sağlıklı ve mevzuata uygun bir biçimde yürütülebilmesi.
11. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: –
12. SUPERVİZYON VE UYGULAMA: Uygulamalar SGK’nun tanımlı belgeleri üzerinden örnek olaylarla sunulacaktır.
13. EĞİTİM PROGRAMI SONUNDA VERİLECEK BELGE TÜRÜ: Katılım Belgesi
14.Ders Programı ve İçeriği                 1-TEMEL KAVRAMLAR

•              Sosyal güvenlikte zorunluluk ilkesi ve sonuçları

•              Sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası ayrımı ve önemi

•              Sosyal sigortalı sayılanlar, sayılmayanlar ve kısmen sigortalı sayılanlar

•              Genel sağlık sigortalısı sayılanlar ve sayılmayanlar

•            Sigortalılık hallerinin çakışması ve sorunun çözümü

•              İşyeri, işveren, alt işveren, işveren vekili kavramları

•              18 yaşından küçük sigortalı olur mu?

•           18 yaşından küçük işveren olur mu?

•           18 yaşından küçükleri sigortalılıkları iptal edilebilir mi?

2-BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

•           Özel sağlık kurum merkez ve şubelerinin ayrı ayrı işyeri olarak tescil edilmeleri

•           Sağlık Bakanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünce verilen ruhsat ve faaliyet izin belgeleri SGK’ya da bildirilir mi?

•              Özel sağlık kurumu çalışanlarının işe giriş ve işten ayrılış bildirimleri(SGK)

•            Sağlık personeli işe başlama ve ayrılış bildirimi(Sağlık Bakanlığı)

•            Sağlık kurumu sahipliği ve mesul müdür sorumlulukları

•            Özel sağlık kurumları sahip ve ortaklarının sigortalılık statüleri

•            Çalışanlara ait kimlik bildirimleri(Kolluk örgütü)

•              İşe giriş ve işten ayrılış bildirimlerinde SGK idari para cezaları, istisnalar

•            İşe giriş ve işten ayrılışların bildiriminde Sağlık Bakanlığı ve Kolluk örgütü yaptırımları

•              Hekimlerin GSS kapsamında SGK sağlık sosyal güvenlik merkezlerine bildirimi ve MEDULA sistemine tanımlanmaları

•              Sağlık personeli tescil işlemlerinde öne çıkan hususlar

•           Sağlık Bakanlığınca düzenlenen çalışma izin belgeleri ve SGK giriş bildirgeleri neden birbirine paralellik arzetmeli?

•              Özel sağlık kurumlarında emekli ve aktif çalışan ayrımının önemi

•              Radyasyona muhatap işlerde çalışanların bildiriminde dikkate alınacak noktalar

•              Tam gün yasası kapsamı dışında kalan hekimin aynı anda birden fazla sağlık kurumunda çalışması durumunda bildirim işlemleri

•           Özel sağlık kurumlarındaki stajyer öğrencilerin sigortalılık durumları

•              Şirket ortağı olan veya mesleğini serbestçe icra eden hekimin SGK ile sözleşmeli sağlık kurumunda çalışması durumunda hangi statüde sigortalı sayılır

•              Özel sağlık kurumları açısından 5510 sayılı Kanunun ek 10.maddesi uygulaması

•              Süresinde yapılmayan bildirimler için SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan İdari Para Cezaları ile itiraz yolları

•       Süresinde yapılmayan bildirimler için “GSS hizmet alım sözleşmesi” kapsamında SGK tarafından uygulanan cezai şartlar

3-PRİME ESAS KAZANÇLAR

•              Prim hesabında dikkate alınan kazanç kalemleri

•              Sigorta matrahına dahil edilmeyen kazanç kalemleri

•              Kısmen prime tabi tutulan kazançlar

•              Hekim ve diğer sağlık personeli asgari ücret üzerinden SGK ya bildirilebilir mi?

•              Yıllık izinli sağlık personelinden iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi kesilir mi?

•              Prime esas kazanç üst sınırını aşan ücret dışındaki ödemelerin dikkate alınması işlemleri

•              Hekim ve diğer sağlık personeli için hangi ücret tipi belirlenmeli?

•            Aylık ücret sözleşmesinin avantaj ve dezavantajları nelerdir?

•           Günlük ücret, haftalık ücret, asgari ücret anlaşmasının sonuçları

•            TTB asgari ücret tarifesi SGK işlemlerinde dikkate alınabilir mi?

•            Özel sağlık kurumlarının yararlanabileceği sürekli ve geçici süreli sigorta prim teşviklerine ilişkin genel ilkeler

4- E-BİLDİRGE İŞLEMLERİ

•              Aylık Prim ve Hizmet Belgesi(APHB) kapsamı ve önemi

•           E-bildirge ekranının kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar

•              Özel sağlık kurumu işyerleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenleyecek mi…

•              Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi tüm sigortalılar için mi kullanılacak?

•            Özel sağlık kurumlarında çalışan personel için “meslek kodu” girişinin önemi

•              Sağlık personeli sigortalılar için hangi belge türleri ile bildirge işlemleri yapılacak?

•              Özel sağlık kurumlarında fiili hizmet süresi zammı(yıpranma payı) kapsamında olan sigortalılar ve bildirge edilme işlemleri…

•              APHB düzenlenmesinde eksik gün nedenleri ve kodları

•              Eksik gün sebeplerine ilişkin kanıtlayıcı nitelikteki belgeler

•              Kanıtlayıcı nitelikte belgeleri SGK’ye gönderme zorunluluğu var mı?

•              SGK bildirge işlemlerinde ters kayıt: Asıl/ek/iptal bildirgeler

•              APHB düzenlenirken belge numarası ve kanun numarası seçeneklerinin önemi!

•           Özel olarak radyasyona muhatap işlerde çalışan personel ile sağlık personelinin SGK’ya hizmet bildiriminde kullanılacak belge türleri hangileridir ve e-bildirge ekranının kullanımı

•              Bildirgede SPEK alt unsurları ücret ile prim ve ikramiye cinsinden ödemeler bölümlerinin hatalı girilmesinin sonuçları

•              Raporlu personelin bildiriminde özellik arz eden durumlar

•              Bildirge üzerinden “çalışılmadığına dair bildirim girişi” hangi durumlarda mümkündür ?

•              İşe iade davasını kazanan sağlık personelinin bildirge edilme işlemleri

5-İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI UYGULAMASI

•              İş kazası ve meslek hastalığının tanımı

•              5510 ve 6331 sayılı kanunlarda iş kazası

•              İş kazası sayılan haller

•              İş kazasının SGK ve diğer ilgili kurumlara haber verilmesi

•              Kolluk örgütüne ve SGK’ye süresinde haber vermemenin sonuçları

•              Özel sağlık kurumlarının işveren olarak ve “sağlık hizmet sunucusu” olarak ayrı ayrı sorumlulukları…

•              Süresinde bildirilmeyen iş kazasından ötürü para cezası uygulanır mı?

•           İş kazasına uğrayan ve istirahat raporu alan sağlık personelinin ücreti tam ödenir mi?

•              Nitelikli hesaplama örnekleri

•              Geçici iş göremezlik ve sürekli iş göremezlik geliri hesapları

•              İş kazası ve meslek hastalığı soruşturmaları

•              İş kazasına uğranılan gün bildirge edilmeli midir?

•              İş kazası gününün istirahat süresinden sayılması bildirge edilmesine engel midir?

6-ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA BELGE DÜZENİ

•            Özel sağlık kurumlarının Sağlık Mevzuatı uyarınca düzenleyip muhafaza edeceği defter ve belgeler

•            Özel sağlık kurumlarının sosyal güvenlik mevzuatı açısından tutmak zorunda oldukları defter ve belgeler

•            Sağlık personeli ücretlendirme işlemlerinde ücret bordrosu ve ücret hesap pusulası ayrımı

•              Özel sağlık kurumları kayıt ve belgelerini ne kadar süre ile saklamak zorundadır

•              Sağlık personelinin ücretli izin, mazeret izni, ücretsiz izin ve şua izinlerinin belgelendirilmesi

7- ÖZEL SAĞLIK KURUMLARININ DENETİMİ VE İTİRAZ YOLLARI

•              Sağlık Bakanlığı(merkez) denetiminde dikkat edilecek hususlar

•           İl sağlık müdürlüğünce yapılan denetimler ve düzenlenen tutanaklar

•           Sağlık Bakanlığı özel sağlık kurumlarına idari para cezası uygulayabilir mi?

•           Sağlık Bakanlığı idari para cezası ve diğer idari yaptırımlarına itiraz da kritik noktalar

•           Özel sağlık kurumlarının GSS yönünden SGK tarafından kontrol ve denetimi

•           Özel sağlık kurumlarına SGK tarafından uygulanan cezai şartlara itiraz esasları

•          Özel sağlık kurumlarının sosyal sigorta işlemleri yönünden SGK tarafından denetimi

•          Sosyal güvenlik müfettişlerince yapılan denetimler

•          Özel sağlık kurumlarında sosyal güvenlik müfettişlerince yapılan asgari işçilik incelemeleri

•          Sözleşmeli özel sağlık kurumlarının sosyal güvenlik müfettişlerince GSS yönünden incelenmesi

•          Sosyal güvenlik denetmenlerince yapılan denetimler

•          SGK teftiş ve denetim süreçlerinin yönetilmesi

•          SGK denetim elemanlarınca istenen kayıt ve belgelerin ibraz süresi, usul ve esasları

•         Sağlık Bakanlığı denetim ve kontrol görevlileri özel sağlık kurumlarında tespit ettikleri sigortasız çalışan, kazanç ve gün eksiklikleri için doğrudan idari para cezası uygulayabilir mi?

     
15. EĞİTİMCİLER    
Unvanı, Adı Soyadı Bölümü Uzmanlık Alanları
Dr. Öğ. Üyesi İİBF İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Sosyal Güvenlik, İş Hukuku
 

16. Eğitimciler CV

 

Özkan BİLGİLİ cv için tıklayınız.

 

İLETİŞİM VE KAYIT:

 Telefon: 0 232 260 10 01 – Dahili: 458/215/117

E-Posta:

sem@idu.edu.tr

Başvuru Yap

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Özel Sağlık Kurumları İçin Uygulamalı Sosyal Güvenlik Eğitimi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × five =