İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için tıklayınız.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

14 Şubat 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30332

YÖNETMELİK

İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İDÜSEM): İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İzmir Demokrasi Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırmalar yaptığı tüm alanlarda, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar dışında toplumun her kesimine ihtiyaç duydukları alanlarda yeni bilgi ve beceriler kazandırmak için her türlü eğitim-öğretim programı, kurs ve seminerler vermek,

b) Üniversite adına sertifika vermek, kongre, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

c) Üniversitenin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için Üniversitenin bilimsel bilgi birikimini bireylerin yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirmek,

b) Kamu kurumları, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları her türlü alanda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar planlamak, konuya özel paket programlar düzenlemek ve sertifika vermek,

c) Rektörlüğe bağlı fakülte, birim ya da bölümlerce, Üniversite bünyesinde yürütülen diploma programları hariç her türlü eğitim etkinliğinin koordinasyonunu sağlamak,

ç) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası her türlü eserin süreli-süresiz basım yayını ve satışını yapmak,

d) Üniversite bünyesinde yer alan bölümlere ve programlara destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencilere disiplinler arası beceriler kazandırmak,

e) Tüm eğitim, sertifika programlarını örgün, elektronik, karma yöntemlerle vermek ya da verdirmek,

f) Ulusal ve uluslararası proje hazırlamak veya hazırlatmak ve projeye ait planlama, yürütme ve koordinasyon süreçlerini yönetmek,

g) Toplumun her kesimine ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili araştırma yapmak ve raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak,

ğ) Üniversitenin tüm alanları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek ya da almak,

h) Yurt içi veya yurt dışı üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kuruluşları, belgelendirme kuruluşları ve danışmanlık firmaları ile iş birliği yapmak,

ı) Kamu kuruluşlarının açacağı eğitim ve sertifika programlarına Üniversite adına akreditasyon başvurusunda bulunmak, konuyla ilgili eğitim, sınav, belgelendirme süreçlerini yürütmek,

i) Faaliyet alanlarıyla ilgili tüm taraflarla görüşme yapmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak,

j) Ulusal ve uluslararası personel belgelendirme ve sertifikasyon eğitimlerini her türlü yöntemle düzenlemek, sınav yapmak, belge, başarı sertifikası ve katılım belgesi vermek,

k) Akreditasyon ve yeterlik veren kurumlar tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, bu eğitimlerle ilgili sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek,

l) Ulusal düzeyde meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

m) Meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, önceden programlanmış seminerler, sözleşmeli seminerler, çeşitli kesimlere konferanslar ve eğitim fuarları düzenlemek, bu tip etkinliklerin altyapı çalışmalarıyla ilgili malzeme, araç-gereç temini ve koordinasyonunu gerçekleştirmek,

n) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlük tarafından önerilen veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının da görev süresi üç yıldır. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetleri yönetmek,

ç) Yönetim Kurulunun gündemini oluşturmak ve alınan kararları yönetmek,

d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

f) Merkezin amaçlarına uygun yeni birimler kurmak,

g) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili tüm taraflarla görüşme yapmak, ihalelere katılmak ve sözleşmeler yapmak,

ğ) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan yürütücü, denetçi, koordinatör, sınav komisyonu ve diğer komisyonları görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, iki müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her ay olağan, gerekli hallerde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

b) Müdürün daveti üzerine her ay olağan, gerekli hallerde olağanüstü toplanarak Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve ilgili konularda karar almak,

c) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

ç) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

d) Müdür ile birlikte Merkez bütçesini hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen Üniversitenin örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında görevli öğretim üyelerinden üç kişi ve Üniversite dışından Rektör tarafından davet edilen beş kişiden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu Müdürün başkanlığında toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 − (1) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak yılda en az bir kere ve gerekli hallerde toplanır. Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek gerekli önerilerde bulunur. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz. Kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.